Header OverviewPage
Kennisbank - Accountancy

Verhoging grenzen wettelijke controle: toepassing per boekjaar 2023

De Ministerraad is vlak voor het voorjaarsreces akkoord gegaan met het Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen. De verhoging van de grensbedragen voor (wettelijke) controles volgens de nieuwe criteria in de aangepaste Europese Richtlijn, kan worden toegepast op jaarrekeningen, bestuur verslagen en afzonderlijke jaarlijkse verslagen vanaf boekjaar 2023. 

Case

Toepassing van de aangepaste grensbedragen is verplicht vanaf boekjaar 2024. Het Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Aanpassing aan inflatie

Het Implementatiebesluit Richtlijn verhoging grensbedragen geeft uitvoering aan Gedelegeerde Richtlijn (EU) 2023/2775 van de Commissie van 17 oktober 2023 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad, wat betreft de aanpassingen van de groottecriteria voor micro-rechtspersonen, kleine, middelgrote en grote rechtspersonen of groepen. Deze richtlijn moet uiterlijk 24 december 2024 zijn geïmplementeerd in de nationale wetgeving.

Het besluit verhoogt de twee grensbedragen - het balanstotaal en de netto-omzet - die in de artikelen 395a, 396 en 397 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) mede bepalen wat de omvang van een rechtspersoon is. De verhoging is een aanpassing voor de effecten van inflatie en bedraagt 25%. Ze is berekend over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 maart 2023.

Omvang rechtspersonen

De aangepaste bedragen zijn van toepassing vanaf boekjaar 2024 en kunnen, naar keuze van de betrokken onderneming, ook worden toegepast over boekjaar 2023.

  • Voor micro-rechtspersonen is het nieuwe balanstotaal maximaal € 450.000 (was € 350.000) en de netto-omzet maximaal € 900.000 (was € 700.000).
  • Voor kleine rechtspersonen gaat het om een balanstotaal van maximaal € 7,5 miljoen (was € 6 miljoen) en een netto-omzet van maximaal € 15 miljoen (was € 12 miljoen).
  • Voor middelgrote rechtspersonen is nu het balanstotaal maximaal € 25 miljoen (was € 20 miljoen) en de netto-omzet € 50 miljoen (was € 40 miljoen).
  • Voor grote rechtspersonen liggen het balanstotaal en de netto-omzet boven de laatstgenoemde twee bedragen.

Op basis van Europees onderzoek berekent het Ministerie van Justitie en Veiligheid dat naar schatting 62.200 kleine rechtspersonen micro-rechtspersoon worden, dat 1.800 middelgrote rechtspersonen klein worden en dat 1.600 grote rechtspersonen middelgroot worden.

Snelle implementatie

SRA riep het ministerie van Justitie en Veiligheid in november 2023 dringend op snelheid te maken met de implementatie van de herziene EU-Jaarrekeningrichtlijn, en daarbij te opteren voor vervroegde toepassing per boekjaar 2023. Daarop voerde SRA samen met MKB Nederland en de NBA overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Toepassing per boekjaar 2023 is met name van belang voor ondernemingen die één boekjaar (2022) voldoen aan de huidige criteria voor middelgrote ondernemingen, maar in boekjaar 2023 op basis van de nieuwe grensbedragen niet voldoen aan de criteria voor middelgrote ondernemingen. Alhoewel kantoren al met interim-controles zijn gestart, wegen de kosten daarvan niet op tegen een uiteindelijke niet noodzakelijke, geheel uitgevoerde wettelijke controle.

Meer informatie?

Minder verplichting tot financiële verantwoording voor bedrijven (16 februari 2024, Rijksoverheid).

035422d70df3ae61d8ce61427ec3e4c5
Een vraag voor Martin Hoskens?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op