Header ContentPage

Privacy beleid

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 3 juli 2018.

Wesselman Accountants | Adviseurs, Wesselman Registeraccountants, Wesselman Pensioenadviseurs en Swaenenbeemd Outsourcing (verder te noemen: Wesselman) gevestigd aan de Aarle-Rixtelseweg 14, 5707 GL te Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Wij vinden het belangrijk om de privacy van onze (potentiële) klanten en bezoekers van onze website te waarborgen. In deze privacyverklaring van Wesselman beschrijven we daarom welke gegevens we verzamelen, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we de informatie gebruiken.

Naamloos 334
Naamloos 333
Naamloos 3
Privacyverklaring Wesselman Accountants | Adviseurs


Contactgegevens

Wesselman Accountants | Adviseurs/ Wesselman Registeraccountants/ Wesselman Pensioenadviseurs/ Swaenenbeemd Outsourcing, http://www.wesselman-info.nl, info@wesselman-info.nl, Aarle-Rixtelseweg 14, 5707 GL, Helmond. Tel: 0492-548555.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wesselman verwerkt uw persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

• Het uitvoeren van onze dienstverlening, bijbehorende overeenkomsten en transacties;
• Het verzenden van facturen en het afhandelen van uw betaling;
• Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder;
• Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
• Om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
• Om goederen en diensten bij u af te leveren;
• Om op gepaste wijze stil te staan bij belangrijke life-events, zoals bijvoorbeeld bijzondere verjaardagen, bijzondere mijlpaal bestaan bedrijf of dienstverband of overlijden;
• Wanneer wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de belastingaangifte en ter naleving van de Wet ter voorkoming van Witwassen en Financieren van terrorisme (Wwft);

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan deze doeleinden tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen. Daarnaast zullen we de persoonsgegevens niet langer of uitgebreider verwerken dan noodzakelijk. Wesselman respecteert de privacy van onze (potentiële) klanten evenals bezoekers van onze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wanneer en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken:

Wesselman verwerkt uw persoonsgegevens in de volgende situatie:

• Uitvoering van onze dienstverlening
Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren op grond van een onderliggende overeenkomst, te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of ter naleving van de Wwft. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Wesselman of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Als verwerking buiten de Europese Economische Ruimte (EER) plaatsvindt, is de beveiliging van de persoonsgegevens voldoende gewaarborgd, doordat met deze partijen specifieke afspraken zijn gemaakt (verwerkersovereenkomst) en/of wordt gebruik gemaakt van partijen die voldoen aan de voorwaarden van het EU-VS privacyshield, en/of is sprake van partijen in landen die een passend beschermingsniveau hebben. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

• Communicatie
Wanneer u ons een e-mail of andere berichten stuurt worden deze opgenomen in ons e-mail archief en conform de wettelijke bewaarplicht opgeslagen. Soms vragen wij u naar persoonsgegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden.

• Gebruik website
Wesselman gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Persoonlijke informatie die opgeslagen kan worden in een cookie is alleen beschikbaar voor een periode die u zelf aangeeft.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Naast de genoemde cookies maakt Wesselman ook gebruik van Google Analytics. De instellingen hiervan zijn conform de “Handleiding privacy vriendelijk instellen van Google Analytics” van de Autoriteit Persoonsgegevens.

• Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief aan u te kunnen verzenden. Bestaande klanten krijgen een nieuwsbrief op grond van het gerechtvaardigde belang dat wij hebben om de bestaande klanten over onze dienstverlening en/of over onze producten te informeren. Ontvangt u onze nieuwsbrief, maar wenst u deze niet meer te ontvangen? Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Wij zullen uw persoonsgegevens maximaal één jaar nadat wij u de laatste nieuwsbrief hebben toegezonden verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wesselman bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van onze wettelijke verplichting of vanwege een (gerechtelijk) procedure kan het echter voorkomen dat wij bepaalde gegevens langer moeten bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Wesselman verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, wanneer u hiervoor toestemming heeft gegeven of om te voldoen aan een wettelijke verplichting of wanneer wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Van een gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld sprake in geval van het verwerken van gegevens (inlognamen/wachtwoorden) ten behoeve van netwerkbeveiliging. Partijen die uw gegevens verwerken in onze opdracht, mogen dit slechts doen op onze instructie. Met alle verwerkers die we inschakelen maken we afspraken over de omgang met persoonsgegevens. Wij sluiten met hen een verwerkersovereenkomst of leggen de afspraken schriftelijk vast om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wesselman blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Wij delen uw gegevens enkel met ontvangers van de volgende categorieën:

- Softwareleveranciers en de cloud-dienstverlener
- Financiële en zakelijke dienstverlening, zoals de betaaldienstverlener/bank
- Overheid indien daartoe een wettelijke verplichting bestaat (denk bijvoorbeeld aan belastingdienst ingeval van aangiftes)

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wesselman en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wesselman-info.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De beveiliging van persoonsgegevens heeft bij Wesselman hoge prioriteit. Wesselman heeft passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen en misbruik van deze gegevens te voorkomen. De toegang tot uw persoonsgegevens is afgeschermd voor onbevoegden. Daarnaast zal Wesselman de beveiligingsmaatregelen regelmatig controleren en waar nodig updaten, zodat uw gegevens altijd goed beveiligd zijn. De beveiligingsmaatregelen kunt u hier vinden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wesselman Accountants | Adviseurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@wesselman-info.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wijzigingen privacyverklaring

Privacy is volop in beweging. Net als Wesselman zelf. Zo nu en dan zullen we onze privacyverklaring daarom moeten aanpassen. Bij wijzigingen die impact hebben op de privacy van de mensen van wie we gegevens verwerken, informeren we daarover op de website en in de nieuwsbrief.

Vragen of klachten

Als u meer informatie wilt ontvangen of vragen heeft over deze privacyverklaring, ons privacy beleid of een beroep wilt doen op één van uw wettelijke rechten, kunt u contact opnemen met Wesselman via e-mail: info@wesselman-info.nl. Bij de Autoriteit Persoonsgegevens kunt u uw eventuele klacht over onze verwerking van persoonsgegevens indienen.