Header OverviewPage
Kennisbank

Advieswijzer | Gebruikelijk loon dga

Als je werkt voor je eigen bv, ben je wettelijk verplicht om loon te ontvangen uit de bv. Voor de hoogte van jouw loon gelden regels, het loon moet namelijk gebruikelijk zijn. Wanneer een loon gebruikelijk is, is afhankelijk van verschillende factoren. We zetten de belangrijkste regels voor je op een rij.

Case

Wie moet een gebruikelijk loon ontvangen?


De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedereen die:

 • een zogenaamd aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap; en
 • werkzaamheden verricht voor diezelfde vennootschap.

Iemand heeft een aanmerkelijk belang als hij of zij:

 • minimaal 5% van de aandelen bezit; en/of
 • het recht heeft om 5% van de aandelen te verwerven; en/of
 • winstbewijzen heeft die betrekking hebben op minimaal 5% van de jaarwinst of minimaal 5% van wat bij liquidatie wordt uitgekeerd.

Een dga heeft, op grond van bovengenoemde regels, een aanmerkelijk belang en zal daarom een gebruikelijk loon van de eigen bv moeten ontvangen.

Tip! De regels om te bepalen of iemand een aanmerkelijk belang heeft, kunnen complex zijn. Zo kun je bijvoorbeeld ook een aanmerkelijk belang hebben in een vennootschap waarin je niet direct de aandelen bezit, maar wel indirect via een andere vennootschap. Je kunt dus een aanmerkelijk belang hebben in meerdere vennootschappen. Overleg met een van onze adviseurs of in jouw situatie sprake is van een aanmerkelijk belang, in welke vennootschappen en hoe de regels in jouw geval uitwerken.

Let op! Deze advieswijzer concentreert zich met name op een aanmerkelijk belang in een bv. Een aanmerkelijk belang kan echter ook in andere lichamen worden gehouden. Denk bijvoorbeeld aan een lidmaatschapsrecht in een coöperatie of een aandeel in een andere (Nederlandse óf buitenlandse) vennootschap waarvan het kapitaal geheel of ten dele in aandelen is verdeeld. Ook in die situatie kan de gebruikelijkloonregeling van toepassing zijn.  

Ook gebruikelijk loon voor partner, (klein)kinderen en (groot)ouders.

Heb je een aanmerkelijk belang in bv, dan moet jouw partner ook een gebruikelijk loon ontvangen als deze werkzaamheden voor de bv verricht. Ook als jouw partner zelf geen aandelen, rechten om aandelen te verwerven of winstbewijzen in de bv heeft. 

Hebben (klein)kinderen, (groot)ouders en/of hun partners aandelen of winstbewijzen in jouw bv? Dan moeten zij ook een gebruikelijk loon ontvangen als ze werkzaamheden voor de bv verrichten.

Hoogte gebruikelijk loon.

Heb je een aanmerkelijk belang in een bv en verricht je ook werkzaamheden voor deze bv, dan moet jouw loon in 2024 vastgesteld worden op het hoogste bedrag van een van de volgende bedragen:

 • Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; of
 • Het loon van de meestverdienende werknemer in jouw bv of (een van de) verbonden bv's; of
 • € 56.000.

Heeft jouw bv een belang van minimaal 1/3 in een andere bv of heeft een andere bv een belang van minimaal 1/3 in jouw bv of heeft een derde partij een belang van minimaal 1/3 in uw bv én in een andere bv? Dan is die andere bv een verbonden bv.

Het bedrag van € 56.000 in 2024, bedroeg in 2023 nog € 51.000 en is dus flink verhoogd. Ook in de jaren daarvoor vonden al verhogingen plaats van € 46.000 in 2020, naar € 47.000 in 2021 en € 48.000 in 2022. In 2022 mocht je nog een vergelijking maken met 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De marge van 25% is vanaf 2023 echter verdwenen. Dit kon in 2023 voor een behoorlijke verhoging van het gebruikelijk loon zorgen.

Let op! Moeten jouw partner, (klein)kinderen, (groot)ouders en hun partners ook een gebruikelijk loon ontvangen? Dan wordt hun loon volgens dezelfde regels vastgesteld.

Voorbeeld berekening hoogte gebruikelijk loon.

Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking bedraagt in 2024 € 62.000. Het loon van de meest verdienende werknemer bedraagt in 2024 € 47.000. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2024 € 62.000 (het hoogste bedrag van € 62.000, € 47.000 en €56.000). 

Lager loon uit vergelijkbaarste dienstbetrekking.

Kun je aannemelijk maken dat het berekende gebruikelijk loon hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking? Dan mag je het gebruikelijk loon vaststellen op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. De discussie met de Belastingdienst hierbij zal met name gaan over de vraag of het door jou gestelde loon inderdaad het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is.

Voorbeeld
In 2024 bedraagt het loon uit de meeste vergelijkbare dienstbetrekking € 57.000 en het loon van de meest verdienende werknemer € 60.000. Het gebruikelijk loon zou dan in eerste instantie vastgesteld worden op € 60.000 (het hoogste bedrag van € 57.000, € 60.000 en € 56.000). Als je echter aannemelijk kunt maken dat dit hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, zal het gebruikelijk loon vastgesteld worden op € 57.000.

Lager loon in andere situaties.

In sommige situaties kun je uitgaan van een lager loon dan het berekende gebruikelijk loon. Zo kunnen startende ondernemingen maximaal drie jaar van een lager loon uitgaan als de bv het gebruikelijk loon niet kan betalen door het opstarten van de onderneming. Ook als jouw onderneming structureel zoveel verlies lijdt dat de continuïteit van jouw onderneming in gevaar komt, kun je van een lager loon uitgaan.

Tip! Ben je een startende onderneming of lijdt je zoveel verlies dat de continuïteit van jouw onderneming in gevaar komt? Neem dan contact met ons op voor de voorwaarden waaronder een lager loon mogelijk is.

Werken in deeltijd.

Heb je een gebruikelijk loon bepaald? Dan kan jouw reguliere loon soms lager worden vastgesteld. Naast jouw reguliere loon in geld tellen namelijk ook andere looncomponenten mee voor de beoordeling of jouw loon gebruikelijk is. Denk hierbij aan...

 • de bijtelling van de auto van de zaak;
 • ander loon in natura;
 • vergoedingen en verstrekkingen in de werkkostenregeling, mits deze individueel aan jou toe te wijzen zijn.

Voorbeeld

Stel je voor dat jouw gebruikelijk loon volgens de berekening uitkomt op € 62.000, je een auto van de zaak hebt met een bijtelling van € 10.000 per jaar en je een vergoeding van € 2.400 onder de vrije ruimte van de werkkostenregeling aanwijst, dan hoeft het reguliere loon maar € 49.600 te bedragen in plaats van € 62.000.

Vragen?

In deze advieswijzer hebben wij de belangrijkste regels met betrekking tot het gebruikelijk loon voor je op een rijtje gezet. Neem voor jouw eigen, specifieke situatie contact met ons op.

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van deze Advieswijzer de uiterste zorg is nagestreefd, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledigheden of onjuistheden. Vanwege het brede en algemene karakter van de Advieswijzer, is deze niet bedoeld om alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor het nemen van financiële beslissingen.

Gerelateerde artikelen