Header OverviewPage
Kennisbank - Fiscaal advies

Meer dan honderd werknemers? Rapporteren zakelijke mobiliteit verplicht!

Naar verwachting zal op 1 januari 2024 de nieuwe omgevingswet in werking treden. Met deze wet wil de overheid bijdragen aan de klimaatdoelstelling om CO2-emissies te verminderen. Een onderdeel van de nieuwe omgevingswet is het verduurzamen van zakelijke personenmobiliteit. Bedrijven met 100 medewerkers en meer dienen dan de jaarlijks afgelegde, werkgerelateerde kilometers te rapporteren aan de RVO. Dit alles volgens de Regeling Werkgebonden Personenmobiliteit, afgekort tot WPM.

Case

Wat is de WPM?

Meer dan de helft van het aantal afgelegde kilometers in het personenverkeer is gerelateerd aan het werk. Daarom is in het klimaatakkoord afgesproken dat er in 2030 een vermindering van 1 Megaton CO2-uitstoot gerealiseerd moet zijn en het woon-werkverkeer uiterlijk in 2050 klimaatneutraal dient te zijn. De wetgever heeft voor nu de grens gesteld op bedrijven met ten minste 100 medewerkers in dienst. Deze zijn gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 61% van de werkgebonden personenmobiliteit.

De regeling stond oorspronkelijk op de agenda voor het huidige jaar, maar start nu vermoedelijk per 1 januari 2024 met een verplichting de zakelijke mobiliteit te rapporteren. Vanaf 2026 zullen bedrijven niet alleen moeten rapporteren, maar ook moeten zorgen dat hun emissie niet hoger zijn is dan 96 gram per reizigerskilometer. Kom je hierboven, dan moet je tijdig acties ondernemen die leiden tot reductie. Dit kan door inzet van openbaar vervoer, schonere voertuigen of door vermindering van het aantal zakelijke kilometers. Anders dan bij emissiehandel (ETS) kunnen er geen rechten ter compensatie/dekking aangeschaft worden.

Hoe stel ik vast of ik rapportage plichtig ben?

  • Het begrip werknemer geldt indien een medewerker ten minste 20 uur per maand in dienst is;
  • Gedetacheerden vallen in beginsel buiten de regeling tenzij een arbeidsovereenkomst is afgesloten;
  • Vrijwilligers worden altijd uitgezonderd;
  • Voor buitenlandse ondernemingen geldt dat de vestiging in Nederland ≥100 werknemers moet hebben;

De peildatum voor dit alles is 1 januari van het betreffende rapportagejaar.

Wat valt er onder werkgebonden personenmobiliteit?

  • Zakelijk mobiliteit, dus de totale afstand die de werkgever de werknemer laat reizen in het kader van de dienstbetrekking binnen Nederland en waarvoor de werknemer een vergoeding ontvangt;
  • Woon-werk verkeer waarover een vergoeding wordt gegeven, dus vervoer van verblijfplaats naar de locatie waar de arbeid verricht wordt (dus enkel rapportageplicht over gegevens in de bedrijfsboekhouding);
  • Goederenvervoer en betaald personenvervoer vallen niet onder zakelijke mobiliteit, de mobiliteit van de chauffeur naar het betreffende voertuig valt daar echter wel onder.

Waar en wat moet gerapporteerd worden?

Rapporteren kan je via een online rapportagetool van de RVO waarop je via eHerkenning kan inloggen. Deze tool zal naar verwachting later dit jaar actief zijn.

De rapportageplicht omvat opgave van;

  • Woon-werkverkeer en zakelijk verkeer apart in kilometers;
  • Type vervoer (OV, auto, fiets, scooter, etc.) in kilometers;
  • Type brandstof per vervoersmiddel.

Er wordt uitgegaan van het zogenoemde tank-to-wheel-principe. Dat betekent dat alleen rekening wordt gehouden met de emissies die ontstaan door verbranding van brandstof in de motor van voertuigen.

Het betreft hier de totale jaarkilometers per concern. Dit aantal is de som van alle door de werknemers gereisde kilometers met door de onderneming beschikbaar gestelde lease- of bedrijfsauto’s of business-kaarten en de door werknemers gedeclareerde kilometers die te voet of met eigen vervoer (auto, OV en fiets) zijn afgelegd tegen kilometervergoeding.

Welke voorbereidingen kunnen getroffen worden?

Het is van belang dat je inventariseert of je onder de regeling valt en in dat geval controleert of de gegevens al (deels) voorhanden zijn in de administratie. Denk hierbij aan de reisdeclaraties maar ook aan andere data verkregen via dienstverleners (leasemaatschappijen, vervoersdiensten etc.). Ontbrekende data zal vanaf januari moeten worden uitgevraagd aan de werknemers, bijvoorbeeld door het opnemen van extra kolommen op het declaratieformulier voor het type vervoermiddel en het type brandstof.

Meer weten over de verwachting voor jouw sector óf onderneming?

De regeling 'Werkgebonden Personenmobiliteit' maakt deel uit van een groter pakket wet- en regelgeving die de komende jaren een grote rol zullen spelen voor menig ondernemer. Wil je meer informatie ontvangen? Neem dan gerust contact op met één van onze duurzaamheidsspecialisten.

C37745e5588cb8d07a4f4a4532cba5a1
Een vraag voor Ferry Roefs?

Neem contact op met onze expert.

Neem contact op
Gerelateerde artikelen