Branchesignalering 'Gebruikelijk loon medisch specialisten met ab 2023'

Met ingang van 1 januari 2023 is de doelmatigheidsmarge afgeschaft, waardoor 100% in plaats van 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking in aanmerking dient te worden genomen. Bij medisch specialisten zal het veelal gaan om de onder 3) genoemde norm. In deze branchesignalering wordt een berekening gegeven van een door de branche-expertgroep acceptabel geachte benadering van het gebruikelijk loon voor medisch specialisten. Voor de bepaling van het gebruikelijk loon van medisch specialisten zijn wij uitgegaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS). Naar onze mening geven deze arbeidsvoorwaarden een goede grondslag voor de berekening van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. We merken hierbij op dat de vraag in hoeverre kan worden aangesloten bij deze arbeidsvoorwaarden uiteraard afhankelijk is van de feiten en omstandigheden van de individuele medisch specialist. 

Op grond van artikel 12a van de Wet op Loonbelasting 1964 dient het loon van een aanmerkelijkheidsbelanghouder ten minste gesteld te worden op het hoogste van de volgende drie bedragen:

  1. De meest verdienende werknemer;
  2. € 51.000;
  3. 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.

Het loon van medisch specialisten op grond van de arbeidsvoorwaarden 'Medisch Specialisten'.

Op grond van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten bestaat het loon van medisch specialisten uit een vast maandbedrag. Daarnaast heeft de medisch specialist onder de arbeidsvoorwaarden recht op 8% vakantiegeld.

De medisch specialist heeft daarnaast recht op een inconveniëntentoeslag: deze is opgebouwd uit een frequentietoeslag en een intensiteitstoeslag. Beide worden berekend als percentage van het brutoloon –exclusief vakantiegeld – en zijn afhankelijk van het aantal avond-, nacht- en weekenddiensten en van het aantal uren dat tijdens deze diensten wordt gewerkt.

De frequentietoeslag bedraagt 0% bij minder dan 2 nacht-, avond- of weekenddiensten en maximaal 6% bij gemiddeld meer dan 10 avond-, nacht- of weekenddiensten. De intensiteitstoeslag bedraagt 0% bij gemiddeld minder dan 8 gewerkte uren tijdens voornoemde diensten en maximaal 15% bij gemiddeld 24 of meer gewerkte uren per maand.

De pensioenpremies worden in gelijke verhoudingen gedragen door de werkgever en de werknemer, 50% van de pensioenpremie wordt verhaald op de werknemer.

De pensioenpremie SPMS bedraagt € 35.930. 50% daarvan is verhaalbaar op de werknemer. Dit is € 17.965.

Wij merken op dat in het AMS niet is opgenomen dat een medisch specialist standaard recht heeft op een eindejaarsuitkering. In de berekeningen hierna is daarom geen rekening gehouden met een eindejaarsuitkering.

[1] In artikel 12a, tweede lid, van de Wet op de loonbelasting 1964 is immers opgenomen: “Indien de inhoudingsplichtige aannemelijk maakt dat het hoogste bedrag, bedoeld in het eerste lid, hoger is dan het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, wordt het loon in afwijking van het eerste lid gesteld op het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking.”

[1] In een bij een beslissing op een WOB-verzoek over de gebruikelijk loonregeling van 23 april 2018 gevoegde bijlage afkomstig van de Intranet LH-pagina van de Belastingdienst maart 2018 is opgenomen: “Het loon op basis van de Arbeidsvoorwaardenregeling Medisch Specialisten (AMS) – onderdeel van de cao Ziekenhuizen – wordt voor medisch specialisten als uitgangspunt breed geaccepteerd.”

De brondocumenten waarin het voorgaande is vastgelegd, zijn:

  • Salaristabel AMS 2022
  • Premietabellen SPMS 2023

We merken op dat we voorlopig zijn uitgegaan van de salarisniveaus van 2022, nu we nog niet beschikken over een nieuwe salaristabel voor 2023. Mocht een nieuwe salaristabel 2023 beschikbaar komen, zullen we deze signalering updaten.

Loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking vor een medisch specialist met een aanmerkelijk belang.

Onderstaand zijn voorbeeldberekeningen gemaakt van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking van medisch specialisten op grond van de AMS, op basis van maximale, gemiddelde en minimale toeslagen. Daarbij is uitgegaan van de normen zoals die over 2022 (salaristabel AMS 2022) en 2023 (artikel 12a Wet op de loonbelasting 1964 met ingang van 2023 en premietabel SPMS 2023) gelden. Onderstaande bedragen gelden voor 2023.

 

 Maximaal

 Gemiddeld

 Minimaal

 Maandsalaris

 € 12.823

 € 12.823

 € 12.823

 Jaarsalaris

 € 153.876

 € 153.876

 € 153.876

 Vakantiegeld

 € 12.310

 € 12.310

 € 12.310

 

 € 166.186

 € 166.186 

 € 166.186

   

 

 

 Frequentietoeslag

 € 9.233

 € 4.616

 0

 Intensiteitstoeslag

 € 23.081

 € 11.541

 0

 

 € 198.500

 € 182.343

 € 166.186

   

 

 

 Pensioenpremie

 (deel werknemer)

 € 17.965

 € 17.965

 € 17.965

 Loon

 € 180.535

 € 164.378

 € 148.221

 

Wanneer een medisch specialist in loondienst recht zou hebben op gemiddelde toeslagen, zou het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking van een vergelijkbare medisch specialist met een aanmerkelijk belang kunnen worden gesteld op € 164.378.

Daarbij wordt opgemerkt dat het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking hoger of lager kan worden gesteld indien de feiten en omstandigheden van een specifieke medisch specialist daar aanleiding toe geven. Het draait daarbij om de vastlegging van die relevante feiten en omstandigheden om te kunnen onderbouwen welke situatie zich voordeed.

Slotoverweging

Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld mede aan de hand van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij medisch specialisten ligt het voor de hand om daarbij uit te gaan van de Arbeidsvoorwaarden Medisch Specialisten (AMS), een en ander afhankelijk van de feiten en omstandigheden van de individuele medisch specialist. Het gebruikelijk loon dient daarbij gesteld te worden op 100% van het loon uit deze vergelijkbaarste dienstbetrekking.

Heb je hier vragen over?

Johan Koolen

Johan Koolen helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag persoonlijk verder!