Wetsvoorstel uitfasering (afschaffing) pensioen in eigen beheer weer uit de koelkast!

Eerder hebben wij u erover geïnformeerd dat de stemming in de 1e Kamer omtrent het wetsvoorstel dat de afschaffing van de pensioen opbouw in eigen beheer (PEB) regelt, onverwachts door staatssecretaris Wiebes was uitgesteld in verband met een vermeende “miljardenstrop”. Bij afkoop van het PEB of omzetting van het PEB in een oudedagsverplichting (ODV) zou namelijk een forse indexatielast genomen kunnen worden. Op 23 januari 2017 heeft hij een novelle ingediend bij de Tweede Kamer waarin hij de volgende maatregelen treft.

Toch geen aftrekpost in verband met indexatie; maar wel bij extern eigen beheer*

Allereerst komt Staatssecretaris Wiebes in de novelle tot de conclusie er op basis van de voorgestelde wettekst helemaal geen sprake is van een aftrekpost in verband met indexatie, in welke situatie dan ook. Vervolgens geeft hij aan dat dit dan echter weer tot een te stringente aftrekbeperking leidt en ‘dus’ komt hij DGA’s tegemoet die wel al een indexatie-last hebben geactiveerd op de balans. Dit betekent het volgende:

  • Wiebes staat nu toe dat bij afkoop ingeval van extern eigen beheer,

    de actiefpost in verband met indexatie toch ineens ten laste van de winst gebracht mag worden, mits er een actiefpost is. Bij extern eigen beheer buiten een fiscale eenheid zal dat veelal het geval zijn, binnen een fiscale eenheid juist vaak niet.

  • Als het pensioen ingeval van extern eigen beheer wordt omgezet in een Oudedagsverplichting (ODV) mag de eventuele actiefpost in verband met indexatie lineair ten laste van de winst worden gebracht in evenzoveel jaren als gelegen tussen datum van de omzetting in een ODV en de leeftijd van 87 jaar (c.q. einddatum uitkering uit de Oudedagsverplichting).

Aanpassing maximering pensioenopbouw in 2016/2017

Omdat er in 2017 nog ‘langer’ pensioen in eigen beheer opgebouwd kan worden, wordt toegestaan dat de opbouw in 2016/2017 tot 150% van de opbouw in 2015 mag bedragen, om nog in aanmerking te komen voor de fiscale faciliteiten. Het meerdere valt niet onder de fiscale (afkoop)faciliteiten. In het oorspronkelijke wetsvoorstel was dit 125% van de opbouw in 2015.

Inwerkingtreding wet

Verder treedt het wetsvoorstel in werking op “de eerste dag van de eerste kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst”. Aangezien de 2e Kamer en 1e Kamer in principe op respectievelijk 9 februari 2017 en 7 maart 2017 zullen stemmen over de wet, zal de wet vermoedelijk op 1 april 2017 in werking treden. Je weet het echter nooit met deze staatssecretaris!

Beƫindiging lopende pensioenopbouw en terughalen van verzekerd pensioen

Tot slot blijft na inwerkingtreding er altijd nog 3 maanden ‘extra’ tijd om het pensioen premievrij te maken en/of om opdracht te geven om verzekerd pensioen terug te halen naar de eigen B.V. Ingeval de wet op 1 april 2017 in werking treedt, hebben we dus tot 1 juli 2017 de tijd om deze zaken nog te regelen.

Conclusie

Het voorgaande betekent dat we de draad weer kunnen gaan oppakken!

Onder verwijzing naar ons e-mailbericht van 15 december 2016 verzoeken wij u dan ook, voor zover u dat uiteraard nog niet heeft gedaan, aan de hand van dit Keuzeformulier s.v.p. een keuze te maken voor het gewenste adviestraject en het keuzeformulier te ondertekenen.

Voor meer informatie over de keuzetrajecten verwijzen wij u naar het “Overzicht Keuzetrajecten afwikkeling pensioen in eigen beheer”. Vervolgens verzoeken wij u het ondertekende keuzeformulier s.v.p. per e-mail te zenden naar: mailto:info@wesselmanpensioenadviseurs.nl.

Aansluitend nemen wij contact met u op om het adviestraject met u en uw partner (indien van toepassing) in te plannen.

Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw relatiemanager van Wesselman of met een van onze pensioenspecialisten.

*) Er is sprake van extern eigen beheer als de DGA bij een andere B.V. in dienst is dan de B.V. waarin hij zijn pensioen opbouwt.

Wilt u meer weten over de uitfasering

Stefan Joosten

Stefan Joosten vertelt u er graag meer over

Heeft u een vraag

Bel dan naar ons kantoor Nu Bellen