Wetsvoorstel invoering “UBO-Register” aangepast: een barrière tegen de inbreuk op de privacy

De 2e Kamer heeft ingestemd met de invoering van het UBO-Register om aan Europese regelgeving te voldoen inzake de bestrijding van het witwassen van crimineel geld. Nederlandse entiteiten (BV, Stichtingen, Vof, etc.) moeten iedereen, die direct of indirect een economisch belang van meer dan 25% heeft, registeren bij de Kamer van Koophandel. Deze uiteindelijk gerechtigden worden aangeduid als UBO (afkorting van het Engelse “Ultimate Beneficial Owner”). Ontbreken “echte UBO’s” dan worden de statutaire bestuurders aangemerkt als “pseudo-UBO” en moeten die worden geregistreerd. Het UBO-register zou in januari 2020 van kracht worden maar stemming door de 1e Kamer laat nog op zich wachten tot het voorjaar 2020.

In het UBO-register worden persoonsgegevens opgenomen over de personen die als UBO of pseudo-UBO kwalificeren. Een deel van deze informatie is alleen voor de Nederlandse autoriteiten inzichtelijk. Echter een ander deel van de UBO-informatie in het register is openbaar voor iedereen ter inzage beschikbaar. Dit betreft de naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het economisch belang in de entiteit.

Voor minderjarige en -anderszins- handelingsonbekwame UBO’s worden op verzoek de algemene gegevens afgeschermd voor inzage door anderen dan de autoriteiten. Ook de UBO die te maken heeft met concrete dreigingsrisico’s (chantage, ontvoering e.d.) en van overheidswege politiebeveiliging heeft, kan verzoeken om gegevensafscherming. Het is echter niet ondenkbaar dat een uiteindelijk belanghebbende door het UBO-register juist een groter dreigingsrisico loopt.

Door de kritiek dat het UBO-Register voor diegenen die geen beroep kunnen doen op de gegevensafscherming, een onnodige inbreuk op de privacy vormt, is het aanvankelijke wetsvoorstel aangepast. Het wetsvoorstel is in aangepaste vorm door de 2e Kamer goedgekeurd.

In eerste aanleg was de enige barrière voor een gemiddelde “nieuwsgierige” burger bij inzage in het UBO-register, een online registratie tegen een kostendekkende vergoeding.
Veel burgers hebben beroepshalve al toegang tot het Handelsregister en met een flinterdun “alibi” zouden zij gemakkelijk toegang tot de registers kunnen krijgen.

Nu is het wetsvoorstel aangepast:

  • er wordt alleen toegang tot het UBO-register geboden aan personen die zich vooraf zelf hebben geïdentificeerd. De daarvoor gebruikte persoonsgegevens zullen daarbij worden geregistreerd;
  • een UBO kan op verzoek inzicht krijgen in het aantal keren dat informatie over hem is verstrekt aan anderen dan bevoegde autoriteiten, en
  • de autoriteiten kunnen op verzoek de geregistreerde persoonsgegevens inzien van personen die het UBO-register hebben ingezien.

Tenslotte heeft de 2e Kamer ook ingestemd met een evaluatie van de impact van het UBO-register op de privacy van de betrokkenen na één en na vier jaar.

Hopelijk zullen deze maatregelen een afdoende barrière vormen tegen oneigenlijke inzage door nieuwsgierige of nog erger, kwaadwillende burgers.

Heeft u een vraag over het UBO-register?

Monique D'Elfant

Monique D'Elfant helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen