Coronavirus; noodpakket banen en economie

20 maart 2020 | Versie 2.0

Het kabinet heeft op 17 maart 2020 een pakket met extra maatregelen voor het bedrijfsleven bekend gemaakt. Voor diverse maatregelen volgt nog verduidelijking. Het pakket geldt in principe voor drie maanden.  Hierna zetten wij de maatregelen banen en economie uit het pakket voor u op een rij. Omdat er voortdurend nieuwe informatie beschikbaar komt, zullen wij dit bericht regelmatig actualiseren. Zodra er nieuwe belangrijke informatie is, passen wij dit bericht aan.

Update 20 maart 2020

Fiscaal

Bijzonder uitstel van betaling
Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek voor bijzonder uitstel van betaling nadat een aanslag is ontvangen die niet betaald kan worden. Het uitstel ziet op de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting. Samenhangend met dit bijzonder uitstel van betaling zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen van omzetbelasting en loonbelasting achterwege laten of terugdraaien.

Uitstel kan worden aangevraagd zodra u een belastingaanslag heeft ontvangen. Wat betreft de omzetbelasting en de loonbelasting betekent dit dat een naheffingsaanslag moet zijn opgelegd. De naheffingsaanslag wordt opgelegd na de (automatische) constatering door de Belastingdienst dat de omzetbelasting of loonbelasting niet binnen de betaaltermijn is afgedragen.

De Belastingdienst zal automatisch drie maanden uitstel van betaling verlenen na ontvangst van de brief waarin schriftelijk wordt meegedeeld dat de ondernemer door de coronacrisis in de problemen is gekomen. De Belastingdienst stopt dan met de invorderingsmaatregelen.

Is uitstel voor een langere periode dan drie maanden wenselijk, dan kan dit eveneens worden aangevraagd. De Belastingdienst vraagt in dat geval om aanvullende informatie, waarvan de details later bekend zullen worden gemaakt. 

Vanuit de combinatie van onze disciplines accountancy en specialisme formeel belastingrecht kunnen wij u begeleiden bij het volledige traject van bijzonder uitstel van betaling.

De wettelijke verplichting om tijdig belastingaangifte te doen geldt onverkort.

In voorkomend geval dient tevens een melding betalingsonmacht bij de Belastingdienst te worden gedaan. Dit moet gebeuren binnen twee weken nadat de belastingschuld voldaan had moeten worden. Is de melding te laat, dan heeft dit vergaande gevolgen voor de toepassing van de bestuurdersaansprakelijkheid. Ons advies is om op dit punt geen enkel risico te nemen.

Invorderingsrente en belastingrente
Als een aanslag niet binnen de betaaltermijn wordt betaald, wordt invorderingsrente in rekening gebracht. Om te faciliteren dat ondernemers gemakkelijk uitstel van betaling aanvragen wordt de invorderingsrente vanaf 23 maart 2020 tijdelijk verlaagd van 4% naar 0,01%.

Belastingrente wordt in beginsel in rekening gebracht in geval van een late vaststelling van een belastingaanslag. Het percentage hiervan wordt eveneens tijdelijk verlaagd naar 0,01%, evenwel vanaf 1 juni 2020. Hierop geldt een uitzondering voor de inkomstenbelasting waarvoor als ingangsdatum 1 juli 2020 geldt.  

Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en/of vennootschapsbelasting 2020
Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag. Dit kan op de volgende wijzen:

•           voor de inkomstenbelasting door een wijziging van de voorlopige aanslag via Mijn Belastingdienst.

•           voor de vennootschapsbelasting door een wijziging van de voorlopige aanslag op een van de volgende drie manieren:

1.         via het formulier in het nieuwe ondernemersportaal: Mijn Belastingdienst Zakelijk. U doet dit door naar Inloggen voor ondernemers te gaan, vervolgens te kiezen voor Mijn Belastingdienst Zakelijk en dan in te loggen met eHerkenning.

2.         via het formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2020' op de website van de Belastingdienst.

3.         door middel van het commerciële softwarepakket of de software van uw belastingadviseur.

Is het bedrag van de nieuwe voorlopige aanslag lager dan de belasting die u in de eerste maanden van dit jaar al heeft betaald, dan krijgt u het verschil terug.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten
Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies).

Het UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Het salaris van het personeel kan dan worden doorbetaald. Het geldt ook voor oproepkrachten. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode.

Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart.

Onze juristen kunnen u hierover verder informeren en u assisteren bij de aanvraag.

Liquiditeitssteun (niet fiscaal)

Noodloket
Er komt een noodloket voor ondernemers die direct zijn getroffen door overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronacrisis en die hun omzet daardoor geheel of grotendeels zien verdwijnen. Bijvoorbeeld horeca en schoonheidssalons. Zij kunnen een tegemoetkoming in de vorm van een gift aanvragen: een eenmalig forfaitair bedrag van € 4000 voor de periode van drie maanden voor de eerste nood.

Eis is wel dat het ondernemingen betreft met een fysieke inrichting buiten het eigen huis. De voorwaarden van tegemoetkoming moeten nog verder worden uitgewerkt en zo nodig worden deze voorwaarden steeds geactualiseerd.

Extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers, zzp-ers
Zelfstandige ondernemers met financiële problemen kunnen een beroep doen op een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk ingaat. Deze voorziening wordt uitgevoerd door gemeenten.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal.

De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum, hoeft later niet meer terugbetaald te worden en bedraagt maximaal circa € 1500 netto per maand. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het eigen inkomen en de huishoudsamenstelling. De hoogte van de steun is niet afhankelijk van het vermogen en/of het partnerinkomen.

In principe kan binnen 4 weken na het indienen van de aanvraag, voor een periode van maximaal drie maanden, inkomensondersteuning voor levensonderhoud worden verstrekt. Daarbij kan er met voorschotten worden gewerkt.

Op een lening voor bedrijfskapitaal met een relatief gunstig rentepercentage kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. Hiervoor geldt eveneens een versnelde procedure mits een lening voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157 wordt aangevraagd.

Verruiming diverse kredietfaciliteiten
Afhankelijk van de situatie worden diverse kredietfaciliteiten verruimd. De aanvraag hiervan verloopt via uw financier, veelal de bank of in voorkomend geval Qredits. Voor de kredietverlening dienen diverse gegevens te worden aangereikt. Onze accountants kunnen u hierbij assisteren. Hierna gaan wij nader in op de specifieke kredietfaciliteiten.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
Bedrijven in het mkb met liquiditeitsproblemen door de gevolgen van het coronavirus, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Een nieuwe tijdelijke maatregel verhoogt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB van 50% naar 75%. Financiers (met name banken) kunnen hierdoor gemakkelijker en sneller krediet verruimen.

Garantie Ondernemingsfinanciering-regeling (GO)
Bedrijven met een gezond toekomstperspectief hebben door middel van de GO een vangnet om aan voldoende financiering te kunnen blijven komen. Met de GO helpt de staat zowel het mkb als (middel)grote ondernemingen door middel van een 50% garantie op bankleningen en bankgaranties, vanaf € 1,5 miljoen tot maximaal € 150 (was € 50) miljoen per onderneming. Deze verruiming zal binnen een week geeffectueerd worden.

Qredits
Qredits is de op Nederlandse markt uniek als verstrekker van microkredieten aan starters en/of ondernemers uit het kleinbedrijf vanwege een ideëel doel en een aanpak die wezenlijk anders is dan reguliere banken.

redits heeft in de afgelopen jaren ongeveer 20.000 starters en/of ondernemers uit het kleinbedrijf gefinancierd. Dit type ondernemingen kenmerkt zich veelal door een gebrek aan financiële reserves waardoor de coronaproblematiek een onevenredige impact op deze ondernemers zou kunnen hebben.

Voor coronagerelateerde aanvragen tot eind mei 2020 kunnen ondernemingen ondersteund worden door middel van uitstel van de aflossingsverplichting voor een periode van maximaal zes maanden waarbij over deze periode tevens een rentekorting wordt aangeboden.

Overige maatregelen

WW-premiedifferentiatie
Door de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) betalen werkgevers sinds 1 januari 2020 een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten.

In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt.

In sectoren waar door het coronavirus veel extra overwerk nodig is (bijvoorbeeld de zorg) leidt deze regel tot een onbedoeld effect en zal daarom zo spoedig mogelijk worden aangepast.

Om te voldoen aan de voorwaarden voor de lage WW-premie kregen werkgevers tot 1 april 2020 de tijd om een vaste arbeidsovereenkomst op schrift te stellen. Omdat het de komende weken niet voor alle werkgevers praktisch mogelijk zal zijn om aan die voorwaarde te voldoen, wordt deze periode verlengd tot 1 juli 2020.

Hulp nodig?

Voor meer informatie over de mogelijkheden voor uw situatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Heeft u vragen over het noodpakket?

Igor Suselbeek

Igor Suselbeek helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen