CSRD: Corporate Sustainability Reporting Directive

Donderdag 10 november 2022 heeft het Europese Parlement de Corporate Sustainability Reporting Directive, ook wel de CSRD genoemd, aangenomen. Een nieuwe richtlijn die investeerders stimuleert om duurzame investeringen te doen. Dit om inclusieve, maar vooral duurzame groei te bewerkstelligen. Grote ondernemingen zijn, vanaf boekjaar 2025, verplicht over duurzaamheid te gaan rapporteren. Alle beursgenoteerde ondernemingen (met meer dan 500 medewerkers) moeten hier al vanaf boekjaar 2024 over gaan rapporteren.

Waarom wordt de CSRD ingevoerd?

Op internationaal niveau is een trend waarneembaar; ondernemingen dienen steeds meer oog te hebben voor ESG (Environmental, Social, Governance). In de zogenoemde Green Deal is. vanuit de Europese Unie, de ambitie uitgesproken om in 2050 klimaatneutraal te zijn. De toekomstbestendige groei moet ook bevorderd worden om te zorgen voor meer stabiliteit, werkgelegenheid en duurzame investeringen.

Er ontbrak, ondanks de verschillende intitiatieven op dit gebied, tot op heden een uniform stelsel van voorschriften voor duurzaamheidsverslaggeving. De kritiek van beleggers en andere belanghebbenden is dat daardoor "gerapporteerde informatie vaak onvoldoende betrouwbaar is of niet voldoende vergelijkbaar tussen ondernemingen". Voor ondernemingen, die zich willen onderscheiden op het gebied van duurzaamheid, is het daardoor lastig dit onderscheidend vermogen inzichtelijk te maken. 

De Europese Commissie heeft in de Europese Green Deal en haar werkprogramma voor 2026 toegezegd een herziening van niet-financiële rapportage voor te stellen. De CSRD is hier onderdeel van.

Een ander doel van de CSRD is om meer aansluiting te vinden bij het ruimere wetgevingskader. Onderstaande punten zijn hier onderdeel van.

  1. De Europese Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (SFDR) en;
  2. Taxonomieverordening.

Wat is het gevolg van deze nieuwe richtlijn?

De EU-beleidsmakers hebben, op 21 juni 2022, overeenstemming bereikt over de definitieve teksten van de CSRD. Deze geven de huidige stand van zaken goed weer. Het Comité van permanente vertegenwoordigers van de EU-lidstaten heeft deze teksten goedgekeurd. Het voorlopige akkoord ligt ter goedkeuring bij de Raad en het Europese Parlement. Er zijn verschillende zaken bekend. Deze zullen we hieronder verder toelichten.

Uitbreiding van het aantal ondernemingen dat verplicht wordt tot duurzaamheidsverslaggeving.

Huidige situatie Uitbreiding CSRD
Momenteel zijn grote organisaties van openbaar belang (zogenoemde OOB-instellingen) en beursgenoteerde ondernemingen in de Europese Unie verplicht om niet-financiële informatie in het beursverslag op te nemen.  Als gevolg van de CSRD moeten óók alle kleine en middelgrote beursgenoteerde én grote ondernemingen de nieuwe bindende EU-standaarden voor duurzaamheidsverslaggeving toepassen.

 

De inhoud van de vereiste, te rapporteren duurzaamheidsinfomatie, wordt uitgebreid

De CSRD schrijft onder andere het opstellen en de goedkeuring van Europese Sustainability Reporting Standards (ESRS) voor. De European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) is gevraagd technisch advies te verstrekken in de vorm van volledig opgestelde ontwerpnormen voor de ESRS. De eerste conceptversie van de ESRS is eind april 2022 gepubliceerd. De standaarden komen overeen met de eerste reeks normen uit het CSRD-voorstel en omvatten het volledige scala aan ESG-onderwerpen en een aantal algemene standaarden. In totaal bevat het voorstel 139 elementen waarover gerapporteerd moet worden. Deze conceptstrandaarden liggen nu ter consultatie voor en zullen uiterlijk Q2 2023 definitief gemaakt worden.

Verplichten assurance bij duurzaamheidsverslaggeving

Op grond van de CSRD geldt een controleverplichting voor duurzaamheidsinformatie. Om de betrouwbaarheid van duurzaamheidsverslaggeving te waarborgen, zal een beperkte mate van zekerheid (beoordeling) verkregen moeten worden bij de duurzaamheidsinformatie in het jaarverslag. Dit kan, in de toekomst, leiden tot de verplichting tot het verkrijgen van een redelijke mate van zekerheid bij duurzaamheidsverslaggeving.

Duurzaamheidsinformatie is onderdeel van het bestuursverslag en onderworpen aan "digiale tagging"(XBRL)

Het is de bedoeling om duurzaamheidsinformatie als een duidelijk herkenbaar deel in het bestuursverslag te publiceren, om de leesbaarheid en identificatie van de duurzaamheidsverslaglegging te bevorderen.

De ondernemingen die aan de CSRD moeten voldoen, dienen zowel hun jaarrekening als het jaarverslag in Standard Business Reporting te deponeren. Dit is de nationale standaard voor de uitwisseling van bedrijfsmatige rapportages. Hierbij kun je denken aan bijvoorbeeld jaarrekeningen. CSRD voegt aan SBR een digitale taxonomie voor duurzaamheidsinformatie toe. Ondernemingen moeten de informatie vervolgens ‘digital taggen’.

Introductie van het dubbele materialiteits-concept

Met de CSRD-standaarden wordt het begrip ‘dubbele materialiteit’ geïntroduceerd. Dit concept geeft criteria om te bepalen welke duurzaamheidsinformatie in het verslag van de onderneming moet worden opgenomen. Hiermee wordt gedoeld op zowel de potentiële financiële impact op de onderneming als gevolg van duurzaamheidsrisico’s en kansen (van buiten naar binnen), als de impact van de onderneming op mens en planeet (van binnen naar buiten).

Ook informatie toelichten over de waardeketen

In de standaarden wordt uitgebreid aandacht gevraagd voor de verantwoordelijkheid van alle ondernemingen in de waardeketen. Dit houdt in dat ondernemingen niet alleen over hun eigen prestaties op de ESG-thema’s moeten rapporteren, maar ook over dat van hun klanten en leveranciers. De exacte vereisten zullen per thema worden uitgewerkt door het EFRAG. Overigens is er begrip voor de complexiteit van het achterhalen van informatie uit de waardeketen. Vandaar dat de eerste drie jaar een beroep mag worden gedaan op een uitzonderingsregeling voor het niet kunnen achterhalen van (alle) informatie uit de waardeketen.

Zo rapporteer je conform de CSRD-richtlijnen

Het rapporteren over duurzaamheidsinformatie is voor veel ondernemingen nieuw en de informatiesystemen zijn daar vaak nog niet op ingericht. Bovendien wordt door meer informatie verwacht over de houdbaarheid van bedrijfsmodellen, ethisch handelen en de interne beheersing als het gaat om duurzaamheid. Een goede en tijdige voorbereiding is daarom enorm belangrijk zodat jouw onderneming vanaf boekjaar 2024 of 2025 ook daadwerkelijk kán rapporteren in overeenkomst met de CSRD-standaarden.

Hieronder is een overzicht opgenomen met stappen en belangrijke vragen die essentieel zijn om te komen tot betrouwbare en relevante rapportage.

Stappen van duurzaamheidsverslaglegging & leidende vragen

  1. Aanwijzen van een verantwoordelijke functionaris;
  2. Duurzaamheidscriteria waaraan moet worden voldaan;
  3. Datakwaliteit en interne rapportage;
  4. Opstellen en publiceren rapportage van duurzaamheidscriteria.

Meer informatie

De CSRD heeft verstrekkende gevolgen voor voornamelijk grote ondernemingen die nog niet verplicht zijn geweest om over niet-financiële informatie te rapporteren, maar ook kleinere organisaties die onderdeel zijn van de waardeketen van deze grote ondernemingen. Wil je meer weten over de richtlijn, het rapporteren of heb je andere vragen? Neem dan gerust contact met ons op voor vrijblijvend advies. Of wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling rondom CSRD? Op deze pagina informeren we je meer! 

Onze specialisten

Heleen van de Weerd

Junior Manager Audit

Marijke Verberne

Manager Audit

Robbin Kühl

Belastingadviseur

Wil je meer weten over deze dienstverlening?

Wesselman vertelt je er graag meer over onder het genot van een kop koffie!

Wat mogen we voor je betekenen?

De koffie staat klaar! Maak een afspraak