Tip: vastlegging van het bestuursbesluit bij een dividenduitkering door een BV

Bent u bestuurder van een BV die dividend aan de aandeelhouders wil uitkeren? Houd dan rekening met het volgende:

De algemene vergadering van aandeelhouders kan besluiten tot een dividenduitkering aan de aandeelhouders van de BV. In dit uitkeringsbesluit wordt aan het bestuur van de BV de opdracht gegeven om de uitkering ook daadwerkelijk uit te voeren. Voordat het bestuur echter mag overgaan tot betaling van de uitkering, moet zij het uitkeringsbesluit van de algemene vergadering goedkeuren. Het bestuur dient daarbij vast te stellen of de uitkering de BV niet in betalingsmoeilijkheden kan brengen. In dat kader wordt van het bestuur verlangd dat zij een balanstest en een uitkeringstoets uitvoert.

Balanstest en uitkeringstoets

De balanstest houdt kortgezegd in dat uitkering alleen kan plaatsvinden wanneer het eigen vermogen groter is dan de wettelijke en statutaire reserves. Met de uitkeringstoets beoordeelt het bestuur of de BV na de uitkering haar opeisbare schulden wel kan blijven betalen. Het bestuur moet nagaan welke gevolgen de uitkering kan hebben voor de bij de BV betrokken partijen, zoals schuldeisers, werknemers en aandeelhouders. Het belang van de BV hoeft niet altijd gelijk te zijn aan het belang van de aandeelhouders: het kan zijn dat het bestuur het belang van de schuldeisers voorrang moet geven boven het belang van de aandeelhouders om dividend te ontvangen.

De wet schrijft niet in detail voor hoe de uitkeringstoets vorm moet krijgen. Zo kan bijvoorbeeld een inschatting worden gemaakt van de toekomstige kasstromen in de BV. De liquiditeit-, solvabiliteit en rentabiliteitsratio’s kunnen hierbij handvatten geven. Een verantwoord handelend bestuurder zal deze schatting zorgvuldig en voorzichtig doen.

Wat zijn de risico’s?

Indien een dividenduitkering plaatsvindt en de BV vervolgens haar opeisbare schulden niet kan voldoen, kan het bestuur aansprakelijk zijn jegens de BV voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan. Denk daarbij aan de schade die schuldeisers lijden als gevolg van het ontbreken van liquiditeiten vanwege de gedane uitkering.

Wanneer de BV in staat van faillissement komt te verkeren, zal een curator het bestuur verantwoordelijk kunnen houden vanwege kennelijk onbehoorlijk bestuur. In dat geval dreigt zelfs aansprakelijkheid voor het gehele tekort in de faillissementsboedel.

Mocht blijken dat het bestuur onterecht goedkeuring heeft verleend tot een uitkering, dan moet ook degene die de uitkering heeft ontvangen deze uitkering aan de BV terugbetalen wanneer hij of zij wist of redelijkerwijs behoorde te voorzien dat de BV na de uitkering haar opeisbare schulden niet meer zou kunnen betalen. De aandeelhouder zal in dat geval de ontvangen dividenduitkering in zijn geheel terug dienen te betalen.

Advies

In de wet is niet bepaald op welke manier het verrichten van de balanstest, de uitkeringstoets en het goedkeuringsbesluit van het bestuur moet worden vastgelegd. Gelet op de risico’s die we hierboven hebben beschreven, adviseren wij – naast de vastlegging van het aandeelhoudersbesluit tot dividenduitkering – een goede vastlegging van de balanstest, de uitkeringstoets én het goedkeuringsbesluit door het bestuur. Het bestuur kan daarmee blijk geven van zorgvuldige besluitvorming. Dit helpt het bestuur bij een eventuele aansprakelijkstelling. Is er niets vastgelegd, dan is met de uitbetaling van de uitkering de goedkeuring van het bestuur namelijk impliciet gegeven.

De juristen van Wesselman kunnen zorgen voor een goede vastlegging. Dit is vrij eenvoudig; volstaan kan worden met een aandeelhouders- en een bestuursbesluit inclusief de juiste (cijfermatige) onderbouwing. Nu wij dagelijks samenwerken met onze collega-accountants hebben wij methoden en modellen ontwikkeld die ons in staat stellen om de vastlegging efficiënt en snel te verzorgen.

Neem bij vragen over dit onderwerp of bij andere juridische vragen gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!


Wilt u meer weten over de vastlegging?

Wesselman helpt u graag verder!

Altijd op de hoogte zijn?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief, wij informeren u graag!