Afschaffing BIK en vervanging door verlaagde AWf premie 2021

De Baangerelateerde Investeringskorting (hierna: “BIK”) werd in 2020 als tijdelijke regeling tot 31 december 2022 ingevoerd. De BIK had als doel om ondernemingen in de corona crisistijd te stimuleren om te blijven investeren en op deze manier bij te dragen aan het economisch herstel in Nederland.
 
De BIK op hoofdlijnen
De BIK was vormgegeven als een afdrachtvermindering voor de loonheffingen. Dit maakte dat het BIK-voordeel onafhankelijk was van de winstgevendheid van bedrijven. Bovendien zou het voordeel alleen terecht komen bij bedrijven met voldoende werknemers en kende de regeling een territoriale beperking: het voordeel werd alleen gegeven voor investeringen in Nederland.

Afschaffing BIK
Eind vorig jaar is de vraag voorgelegd aan de Europese Commissie of de BIK zou worden aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun. De Europese Commissie heeft laten weten dat het op korte termijn niet de gewenste zekerheid kan bieden dat sprake is van geoorloofde staatssteun. Die zekerheid was juist wenselijk, omdat de steun anders mogelijk met rente moet worden teruggevorderd bij de ondernemers die gebruik zouden maken van de regeling.  Om hierboven genoemde reden is het kabinet op zoek gegaan naar een alternatief om de doelen van de BIK toch zoveel mogelijk te verwezenlijken.
 
Alternatieve regeling
Het kabinet kiest ervoor om de BIK in te trekken en te vervangen door een regeling waarbij de AWf-premies (verplichte bijdragen aan het Algemeen werkloosheidsfonds) worden verlaagd. Deze regeling treedt in werking per 1 augustus 2021.  
 
Verlaging van AWf-premies
De AWf-premie kent twee percentages:

  • Een lage premie voor vaste contracten (nu 2,7%, wordt 0,34%), en
  • een hoge premie voor flexibele contracten (nu 7,7%, wordt 5,34%).

Beide percentages worden met ingang van 1 augustus 2021 verlaagd met 2,36%. De lage premie bedraagt dan 0,34% en de hoge premie bedraagt dan 5,34%. Het verlagen van de AWf-premie verlaagt de loonkosten voor de werkgever. Door deze kostenverlaging houden ondernemers meer middelen over om te investeren. Deze aangepaste regeling is weliswaar minder specifiek, maar het doel ‘om ondernemers meer ruimte te geven om te investeren’ wordt wel bereikt. Bovendien kan de regeling snel worden ingevoerd wat een belangrijke randvoorwaarde is voor deze stimuleringsmaatregel.

Wat betekent dit voor u?
De BIK wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021, het invoeringsmoment van de regeling, ingetrokken. Deze regeling is daarmee volledig ongedaan gemaakt en u kunt er dus geen beroep op doen.  Daar staat tegenover dat de loonkosten voor alle werkgevers vanaf 1 augustus 2021 worden verlaagd.

Wilt u meer weten over bovenstaande regelingen of andere fiscale investeringsregelingen? Neem dan contact op met Nadine Reer of een van onze andere specialisten van Wesselman Accountants | Adviseurs via telefoonnummer 040-2114411.

Heeft u vragen over de BIK?

Nadine Reer

Nadine Reer helpt u graag verder.