Subsidieregeling Praktijkleren studiejaar 2016-2017

08 mei 2017

De Subsidieregeling Praktijkleren (de vervanger van de afdrachtvermindering onderwijs) heeft als doel het stimuleren van werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio).

De aanvraag

De aanvraag kan worden ingediend vanaf 2 juni 2017 tot uiterlijk 15 september 2017. Wij kunnen voor u, na afloop van de begeleiding in het studiejaar 2016/2017, de aanvraag verzorgen. Indien wij de aanvraag dienen te verzorgen kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon van de loonadministratie.

Voor wie

Bedrijven komen in aanmerking voor de subsidieregeling als zij binnen een van de volgende categorieën begeleiding bieden:

  • Vmbo

Leerlingen die een leer-werktraject volgen in de basisberoepsgerichte leerweg van het vmbo. Het geldt alleen voor het traject dat specifiek is gericht op het behalen van een startkwalificatie op het niveau van een basisberoepsopleiding

Meer informatie leest u hier.

  • Mbo

Deelnemers aan een mbo-opleiding, voor zover het om een beroepsbegeleidende leerweg (bbl). Voor mbo horen deze opleidingen opgenomen te zijn in het Centraal register beroepsopleidingen (Crebo).

Meer informatie leest u hier.

  • Hbo

Studenten die een duale of deeltijd hbo-opleiding volgen waarbij de Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)-code van de opleiding valt binnen de sectoren techniek of landbouw en natuurlijke omgeving. Het gaat alleen om die opleidingen waarbij een praktijkdeel een verplicht onderdeel van de opleiding is.

Meer informatie leest u hier.

  • Promovendi en technologisch ontwerpers in opleiding (toio’s)

Meer informatie leest u hier.

Biedt uw bedrijf een praktijkleerplaats of werkleerplaats aan deelnemers of studenten die een buitenlandse opleiding volgen voor mbo of hbo. Dan kan uw bedrijf bij Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) een verklaring aanvragen. Deze verklaring geeft aan dat de buitenlandse opleiding vergelijkbaar is met een Nederlandse opleiding. Deze verklaring dient in uw bezit te zijn op het moment dat de subsidieaanvraag wordt gedaan.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats wordt berekend aan de hand van het beschikbare bedrag voor een categorie gedeeld door het aantal gerealiseerde praktijk- of werkleerplaatsen dat in aanmerking komt voor subsidie binnen die categorie. Het maximum is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Deel van het studiejaar begeleiding

Heeft uw bedrijf maar een deel van het studiejaar de begeleiding verzorgd of is een leerling, deelnemer, student, promovendus of toio gestopt dan krijgt uw bedrijf naar verhouding een tegemoetkoming in de kosten die zijn gemaakt voor de begeleiding.

Dossier

Het dossier van het leerbedrijf dient per vmbo leerling, mbo bbl deelnemer of hbo student de volgende gegevens te bevatten:

  • ondertekende praktijkleerovereenkomst.
  • aanwezigheidsadministratie.
  • administratie waarmee kan worden aangetoond de voortgang, de begeleiding en de manier waarop het deel van de leerdoelen/kwalificaties/ kwaliteiten van de beroepsvorming is behaald.
  • een kopie van het diploma.
  • verklaring van de DUO (indien van toepassing).

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met onze contactpersonen van de loonadministratie.


Gert-Jan van Dooren

Salarisadministrateur | Adviseur

Heeft u een vraag Offerte aanvraag