Ruimere termijn indienen formulier afkoop of omzetting PEB

PEB afkopen of omzetten ODV
Een DGA kan nog tot en met 31 december 2019 zijn pensioen in eigen beheer (PEB) afkopen of omzetten in een oudedagsverplichting (ODV). Als hij dit doet mag hij direct voorafgaande aan de afkoop of omzetting het pensioen afstempelen. Afstempelen houdt in dat de DGA zijn pensioen verlaagt met het verschil tussen de commerciële- en de fiscale waarde op het moment van omzetting. Deze vermindering van de aanspraken leidt niet tot belastingheffing. De DGA is bij afkoop of omzetting van het PEB in een ODV geen revisierente verschuldigd.


Naast afstempelen kan de DGA bij afkoop een beroep doen op een belastingkorting.

Deze tegemoetkomingen zijn volgens de Wet op de loonbelasting alleen van toepassing als de DGA binnen één maand na afkoop of omzetting een formulier invult, ondertekent en zendt aan de Belastingdienst. De (gewezen) partner van de DGA - die (afgeleide) rechten heeft op het PEB - moet dit formulier mede ondertekenen.

Als de DGA niet of niet tijdig aan de informatieplicht voldoet, zijn de regels van toepassing die normaliter gelden bij het prijsgeven of afkopen van het PEB. Dit betekent dat de waarde in het economische verkeer van de pensioenaanspraken direct voorafgaand aan het moment van prijsgeven als loon uit vroegere dienstbetrekking wordt belast (maximaal 51,95%) en dat bovendien 20% revisierente is verschuldigd.

Goedkeuring te laat ingediende informatieformulieren
Het gebeurt kennelijk vaak dat een DGA het formulier niet tijdig inlevert of inlevert zonder mede ondertekening door zijn partner. Om te voorkomen dat de DGA hierdoor alsnog extra belasting moet betalen, ondanks dat aan de overige voorwaarden van de uitfasering van het PEB is voldaan, staat de Staatssecretaris een ruimere termijn toe.

Informatieformulieren die binnen een jaar na de afkoop of de omzetting van het PEB bij de Belastingdienst zijn of worden aangeleverd worden nu ook als tijdig ingediend aangemerkt mits aan de overige voorwaarden van uitfasering PEB is voldaan en bij afkoop van het PEB tijdig en volledig voldaan is aan de wettelijke verplichting tot het indienen van de aangifte loonheffing en de loonheffing die verschuldigd is ter zake van de afkoop ook (tijdig) is afgedragen.

Als op een aangeleverd informatieformulier de vereiste medeondertekening door een (gewezen) partner ontbreekt, stelt de Inspecteur de DGA in de gelegenheid dit te herstellen binnen een termijn van ten minste zes weken. Deze herstelmogelijkheid geldt ook voor informatieformulieren die binnen de in de hiervoor beschreven verlengde termijn zijn aangeleverd. 

Dit besluit werkt terug tot en met 1 april 2017. Als de afkoop of omzetting van het PEB meer dan 46 weken voorafgaand aan de publicatiedatum van dit besluit plaatsvond dan wordt het informatieformulier eveneens als tijdig aangemerkt als dit uiterlijk zes weken na deze publicatiedatum is aangeleverd. 

Voor meer informatie over de advisering inzake de uitfasering van PEB verzoeken wij u contact met ons op te nemen.

Bron: Besluit van 18 oktober 2018, publicatiedatum 31 oktober 2018


Wilt u meer weten over PEB?

Stefan Joosten

Stefan Joosten vertelt u er graag meer over.

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.