Gevolgen van thuiswerken door corona

Veel werknemers en ook Directeur Grootaandeelhouders (hierna DGA’s) , zijn als gevolg van de coronacrisis, verplicht thuis te werken. Vaak ontvangen deze werknemers onkostenvergoedingen, een reiskostenvergoeding of hebben een auto van de zaak. Doordat het werkpatroon verandert, heeft dit gevolgen voor de loonbelasting en spelen ook andere zaken welke we hieronder graag kort de revue laten passeren.​

Arbo verantwoordelijkheid en tijdelijke werkplek aan huis
Net als wanneer de werknemer regulier op kantoor zou werken is en blijft de werkgever in geval van thuiswerken Arboverantwoordelijk voor de werknemer. Dit betekent dus ook een verantwoordelijkheid voor de Arbo technische aspecten van de thuiswerkplek. We adviseren derhalve om hierover actief in contact te blijven met uw werknemer. Zo kan bijvoorbeeld een tweede scherm of tijdelijk gebruik van de bureaustoel van het werk thuis een hoop helpen.  Fiscaal geldt hierbij dat de werkgever niet zonder meer onbelast kosten kan vergoeden en of verstrekkingen doen voor deze werkplek, anders dan Arbo-voorzieningen. Er moet sprake zijn van zakelijk gebruik (denk hierbij aan de laptop, het tweede scherm, internetkosten, cartridges of bijvoorbeeld papier en postzegels) . Indien hiervan geen sprake is, vormen deze vergoedingen/verstrekkingen in eerste aanleg belastbaar loon dan wel kan er voor gekozen worden ze in de vrije ruimte van de WKR onder te brengen.

(Vaste) onkostenvergoeding
Voor wat betreft de vaste onkostenvergoeding geldt in algemeen dat deze onderbouwd dient te zijn middels een door de werkgever gehouden kostenonderzoek waaruit de diverse elementen welke hieronder vallen zijn begrepen. Zolang in de situatie van thuiswerken niet blijkt dat deze kosten niet opkomen, kan de onbelaste vergoeding blijven doorlopen. Voor wat betreft de vergoeding van onkosten op declaratiebasis geldt ook dat deze conform huidige fiscale wetgeving mogelijk blijft. De werknemer moet dan kunnen aantonen dat hij ook bij het thuiswerken de kosten heeft gemaakt  In dit licht verwijzen we graag eveneens nog kort naar hetgeen hierboven reeds genoemd.

Reiskosten eigen vervoer
Wanneer een werknemer of DGA met het eigen vervoer naar zijn werk komt, geldt een onbelaste reiskostenvergoeding van € 0,19 per kilometer. Indien de werknemer langdurig thuiswerkt, voor meer dan 6 weken, geldt fiscaal formeel dat de reiskostenvergoeding na deze 6 weken niet meer onbelast vergoed worden. Na deze weken dient de reiskostenvergoeding derhalve dan wel als belastbaar loon te worden aangemerkt dan wel dient de uitbetaling gestopt te worden tot aan hervatting van de werkzaamheden op kantoor.  Op dit moment is het nog niet duidelijk of door de Belastingdienst begunstigend beleid zal worden uitgevaardigd waarbij de onbelaste doorbetaling kan blijven doorlopen tijdens de periode van verplicht thuiswerken.

Gebruikelijk loon DGA
Inmiddels is duidelijk geworden dat de DGA bij achteruitgang van omzet de mogelijkheid heeft zijn loon (tijdelijk) te verlagen dan wel de loonbetaling in zijn geheel te stoppen zonder dat dit behoeft te leiden tot een correctie voor gebruikelijk loon aan het einde van het jaar. De DGA moet aan het einde van het jaar bepalen wat het loon is dat hij over dit jaar van de BV had moeten ontvangen (het gebruikelijke loon). Als het gebruikelijk loon over 2020 meer is dan het feitelijk ontvangen loon, moeten in de aangifte over de maand december 2020 (te verzorgen voor 31 januari 2021) de loonheffingen over het verschil worden opgenomen. Voor de bepaling van het gebruikelijke loon is nu medegedeeld dat daarbij rekening mag worden gehouden met het omzetverlies als gevolg van de coronacrisis. Van belang blijft om een gedegen onderbouwing te hebben die bij vragen aan de Belastingdienst kan worden verstrekt.   

Extra maatregelen
Zoals bekend heeft het kabinet inmiddels een groot pakket aan maatregelen gepresenteerd om het bedrijfsleven/ werkgevers en werknemers door de coronacrisis heen te helpen. Door het kabinet is steeds aangegeven dat de noodmaatregelen een dynamisch pakket betreft wat zowel verlengd als gewijzigd kan worden afhankelijk van de situatie. Uiteraard berichten wij u zo spoedig mogelijk zodra hierover nieuwe informatie bekend wordt. Graag merken wij hierbij tot slot nog het volgende op: een aantal van de huidige steunmaatregelen maken het voor de aanvraag ervan noodzakelijk dat de Nederlandse werkgever beschikt over eHerkenning. Indien u hierover nog niet beschikt en hierover nadere informatie wenst, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Klik hier voor onze laatse nieuwsbrief over de extra steunmaatregelen voor ondernemers

Heeft u hier vragen over?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen