Gebruik maken van de nieuwe KOR? Vraag hem nu aan!

Per 1 januari 2020 verandert de kleineondernemersregeling (KOR) in een omzet gerelateerde vrijstelling. Ondernemers, die met ingang van 1 januari 2020 gebruik willen maken van de nieuwe regeling, kunnen zich tot en met 20 november 2019 aanmelden bij de Belastingdienst.

De huidige KOR
In de huidige KOR kunnen ondernemers met een eenmanszaak of een samenwerkingsverband van natuurlijke personen (zoals een maatschap of een VOF) die per saldo € 1.883 of minder btw per jaar hoeven af te dragen, een gehele of gedeeltelijke korting krijgen op het af te dragen bedrag. De ondernemer die in een jaar niet meer dan €1.345 aan btw hoeft af te dragen, hoeft in het geheel geen btw te betalen en kan indien gewenst kiezen voor ontheffing van administratieve verplichtingen.

Wat gaat er veranderen?
Met ingang van 1 januari 2020 verandert de KOR en komt een facultatieve omzet gerelateerde vrijstelling in plaats van de huidige regeling. Voor de nieuwe regeling geldt een omzetgrens van € 20.000 (exclusief btw) per kalenderjaar. Dit houdt in dat de ondernemer die onder de omzetgrens blijft en voor de nieuwe KOR kiest, geen btw in rekening brengt aan zijn afnemers. Daar staat tegenover dat hij de btw die andere ondernemers aan hem in rekening brengen, niet in aftrek kan brengen.

De nieuwe KOR kan zowel door natuurlijke personen als rechtspersonen, zoals stichtingen, verenigingen en BV’s worden toegepast.

Jaaromzet € 20.000
De omzetgrens voor toepassing van de nieuwe KOR is vastgelegd op € 20.000 (exclusief btw) per kalenderjaar. Voor het vaststellen van de relevante omzet telt de volledig in Nederland belaste omzet van de ondernemer, ongeacht welk btw-tarief van toepassing is en of de heffing van btw is verlegd naar zijn afnemer. Ook moeten enkele specifiek in de wettekst genoemde prestaties die van btw zijn vrijgesteld worden meegeteld, namelijk:

  • de levering en verhuur van onroerende zaken;
  • financiële diensten op het gebied van het betaalverkeer;
  • de handel in effecten;
  • kredietverlening en verzekeringen.

De levering van investeringsgoederen, die zijn gebruikt door de ondernemer in zijn bedrijf en waarop hij afschrijft of waarop hij zou kunnen afschrijven, behoren niet tot de omzet. Indien een ondernemer de reisbureauregeling of margereling toepast, mag voor het vaststellen van de omzetgrens niet slechts worden uitgegaan van de belaste marge, maar moet worden uitgegaan van de behaalde omzet.

Ontheffing van administratieve verplichtingen
Ondernemers die kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR zijn ontheven van het doen van btw-aangifte te doen en de daarbij horende administratieve verplichtingen. Voor inkopen geldt wel een administratieplicht, dat betekent dat alle inkoopfacturen bewaard dienen te worden.

Er blijft wel een aangifte- en administratieplicht bestaan voor btw op ingekochte goederen en diensten, waarbij de btw verplicht wordt verlegd naar de ondernemer of btw die een ondernemer is verschuldigd voor intracommunautaire goederenverwervingen in Nederland. Een ondernemer die de nieuwe KOR toepast, krijgt alleen te maken met intracommunautaire goederenverwervingen bij aankopen van goederen uit andere EU-lidstaten indien deze in het lopende of vorige kalenderjaar meer bedragen € 10.000.

Beëindiging KOR
Kiest een ondernemer voor toepassing van de KOR, dan geldt deze in beginsel voor onbepaalde tijd. Een ondernemer kan toepassing van de KOR vrijwillig beëindigen nadat een periode van ten minste 3 jaar is verstreken. Na ingang van de opzegging kan een ondernemer pas na 3 jaar weer in aanmerking komen voor toepassing van de KOR.

Heeft een ondernemer gekozen voor toepassing van de nieuwe KOR en wordt in de loop van een kalenderjaar de omzetgrens van € 20.000 overschreden, dan is de ondernemer vanaf dat moment btw-plichtig en moet een btw-administratie voeren, btw-aangifte doen en facturen met btw uitreiken. De omzet voor het moment van overschrijding van de drempel blijft wel vrij van btw. De drie jaren volgende op het moment van overschrijding mag de btw-ondernemer geen gebruik meer maken van de nieuwe KOR.

Herziening bij sfeerovergang
Ondernemers die kiezen voor toepassing van de nieuwe KOR kunnen bij het ingaan van de KOR te maken krijgen met een herziening van eerder in aftrek gebrachte voorbelasting met betrekking tot investeringsgoederen, zoals onroerende zaken en bepaalde roerende zaken, bijvoorbeeld een computer. Herziening blijft op basis van de gewone regels achterwege indien de correctie niet meer dan 10% verschilt van de in aftrek gebrachte btw of beneden het grensbedrag van € 500 blijft.

Aanmelding
Ondernemers die in aanmerking willen komen voor de nieuwe regeling kunnen zich vanaf 1 juni 2019 aanmelden bij de Belastingdienst. Voor toepassing van de nieuwe KOR per 1 januari 2020 moet de ondernemer zich uiterlijk 20 november 2019 hebben aangemeld. Voor toepassing van de nieuwe KOR na 1 januari 2020 geldt een meldingstermijn van 4 weken voorafgaand aan het aangiftetijdvak waarin de nieuwe KOR wordt toegepast.

Ondernemers die in 2019 reeds zijn ontheven van administratieve verplichtingen en gebruik willen maken van de nieuwe KOR hoeven niets te doen. De Belastingdienst meldt deze ondernemers automatisch aan voor de nieuwe KOR. Indien deze ondernemers geen gebruik willen maken van de nieuwe KOR, zullen zij dit kenbaar moeten maken bij de Belastingdienst en verzoeken om aangiftebiljetten uit te reiken.

Actielijst

  • Maak een schatting van de te verwachte omzet voor 2020. Houd rekening met investeringen;
  • Bepaal of u in aanmerking komt voor de nieuwe KOR;
  • Breng de gevolgen in kaart of het interessant is om te kiezen voor de nieuwe KOR;
  • Kies je voor de nieuwe KOR, geef dit dan vóór 20 november 2019 door bij de belastingdienst;
  • Geldt op dit moment een ontheffing van administratieve verplichtingen en geldt de nieuwe KOR niet of is het niet gewenst om langer gebruik te maken van de KOR? Meld dit dan tijdig bij de Belastingdienst.

Heeft u een vraag over de KOR?

Franka Pijpers - van Lieshout

Franka Pijpers - van Lieshout helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen