Nieuwe voorzitter voor Wesselman

15 januari 2018

Bijna vier jaar lang, vanaf 1 maart 2014, heeft fiscaal vennoot Hans van den Besselaar het voorzitterschap van Wesselman op zich genomen. Per 1 januari jl. trad Van den Besselaar officieel terug als voorzitter nadat hij het voorzitterschap over had gedragen aan collega-vennoot Erik Jasper Noll. Als …

Meer Weten

Pensioenopbouw in eigen beheer per 1 april 2017 definitief afgeschaft!

09 maart 2017

Vanaf 1 april 2017 is er geen pensioenopbouw in eigen beheer meer mogelijk voor de DGA.De Eerste Kamer is vandaag, 7 maart 2017, namelijk definitief akkoord gegaan met het afschaffen van de pensioenopbouw in eigen beheer.Nu het pensioen in eigen beheer is afgeschaft, moet u kiezen wat u wilt gaan do…

Meer Weten

​Pensioenleeftijd naar 68 jaar

23 januari 2017

Naar aanleiding van de wet “Verhoging AOW- en Pensioenleeftijd” is in 2014 de pensioenleeftijd aangepast naar 67 jaar. In de wet is ook opgenomen dat jaarlijks wordt gekeken of de levensverwachting zodanig is toegenomen dat de pensioenleeftijd verder verhoogd moet worden.Het Centraal Bur…

Meer Weten

​Tijdelijk uitstel Wet afschaffing pensioenopbouw in eigen beheer

20 januari 2017

Eerder hebben wij medegedeeld dat het wetsvoorstel dat moet leiden tot de afschaffing van de pensioenopbouw in eigen beheer, naar verwachting op 20 december 2016 zou worden aangenomen door de Eerste Kamer.Direct voorafgaande aan de stemming in de 1e Kamer heeft staatssecretaris Wiebes het wetsvoorst…

Meer Weten

Special Lonen 2017

10 januari 2017

Heeft u alle belangrijke fiscale en juridische wijzigingen op het gebied van lonen, pensioen en arbeidsrecht voor 2017 goed in beeld? Met de Lonen Special heeft u altijd de belangrijkste informatie binnen handbereik. De belangrijkste wijzigingen voor 2017 hebben betrekking op:1. Wet aanpak schijncon…

Meer Weten

Wesselman's eindejaarstips

22 december 2016

Heeft u alles geregeld voor 2016 en bent u voorbereid op 2017? Het einde van het jaar nadert in rap tempo en met ingang van 2017 verandert er het nodige in de wetgeving. Lees nog vóór 31 december onze eindejaarstips zodat u weet wat u nog dit jaar kunt doen om fiscaal voordeel te behalen.Tip 1 V…

Meer Weten

​Kabinet schaft 'pensioen in eigen beheer' voor DGA's af

26 september 2016

Staatssecretaris Wiebes heeft op 20 september 2016 het wetsvoorstel “Wet uitfasering pensioen in eigen Beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen” gelanceerd. Hiermee wordt per 1 januari 2017 een einde gemaakt aan de mogelijkheid voor een DGA om in eigen beheer een pensioen op te bouw…

Meer Weten

Special Miljoenennota 2017

21 september 2016

Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet de Miljoenennota 2017 en dus ook het Belastingplan 2017. Het Belastingplan steunt op drie pijlers: het in evenwicht brengen van de koopkracht, het vereenvoudigen van het belastingstelsel en de bestrijding van ongewenst gebruik van fiscale regels. In deze speci…

Meer Weten

T​ips voor het zzp-pensioen

01 september 2016

Bent u zzp’er? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de opbouw van uw pensioen. U ontvangt op uw pensioengerechtigde leeftijd AOW, voor de aanvulling hierop moet u concrete stappen zetten. Er zijn tal van mogelijkheden.Start met een inventarisatie van wat u en uw eventuele partner al hebben op…

Meer Weten

De laatste horde voor de pensioenopbouw in de eigen B.V.?

18 juli 2016

Veel directeuren-grootaandeelhouder (DGA’s) hebben hun pensioen in hun eigen B.V. geregeld. We noemen dit ook wel “pensioen in eigen beheer”. In uw B.V. mogen dan jaarlijks bedragen worden toegevoegd aan een pensioenvoorziening welke ten laste van de winst mogen worden gebracht. Va…

Meer Weten

Lonen Special 2016

11 januari 2016

Heeft u alle belangrijke fiscale en juridische wijzigingen op het gebied van lonen, pensioen en arbeidsrecht voor 2016 goed in beeld? Met deze Lonen Special heeft u altijd de belangrijkste informatie binnen handbereik. In deze nieuwsbrief treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salari…

Meer Weten

​Pensioenregeling notarissen

26 november 2015

Notarissen, kandidaat-notarissen en toegevoegd notarissen zijn verplicht om pensioen op te bouwen bij het SNPF. De pensioenregeling van het SNPG bestaat uit een verplichte middelloonregeling en een vrijwillige beschikbare premieregeling.De kenmerken van de verplichte middelloonregeling zijn:Opbouwpe…

Meer Weten

​Beëindiging vrijwillige aansluiting bedrijfstakpensioenfonds

03 november 2015

Verschillende werkgevers hebben zich in het verleden vrijwillig aangesloten bij een bedrijfstakpensioenfonds. De rechten en plichten worden vastgelegd in een uitvoeringsovereenkomst. In deze uitvoeringskomst staat vaak een exit bepaling waarbij bij uittreding de werkgever het verzekeringstechnisch n…

Meer Weten

Workshop 'Pensioen en echtscheiding'

28 oktober 2015

Pensioen en scheiding is en blijft een lastig onderwerp. Wanneer de ex-echtgenoten er niet meer uitkomen moet de rechter uitsluitsel geven. En dat gebeurt regelmatig. En zelfs 26 jaar na de scheiding kan een ex-partner via de rechter soms nog met succes het pensioendeel opeisen.Het wordt pas echt la…

Meer Weten

​Pensioenpolis overhevelen naar de eigen bv

27 oktober 2015

Voor een specifieke categorie van nog bestaande pensioenpolissen is het interessant voor de dga (eis: minimaal 10% van de aandelen in bezit tijdens looptijd van pensioenpolis) om aan de slag te gaan.Het gaat om de pensioenpolissen, die tot 1 januari 2007 afgesloten konden worden op basis van de toen…

Meer Weten

​Rekenrente individuele waardeoverdrachten 2016 verder omlaag

04 oktober 2015

De daling van de rentevoet (van 2,156% naar 1,629%) leidt ertoe dat voor pensioenregelingen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst (eindloon- en middelloonregelingen) een hogere overdrachtswaarde moet worden overgedragen naar de nieuwe pensioenuitvoerder dan nu het geval is. Immers, hoe lager de re…

Meer Weten

​Einde van het pensioen in eigen beheer: het derde alternatief, driemaal is scheepsrecht?

01 oktober 2015

Onder toeluisterend oor van een delegatie van Wesselman | Pensioenadviseurs ontvouwde Staatssecretaris Wiebes afgelopen donderdag zijn nieuwe plannen met het pensioen in eigen beheer. Problematiek Er zijn in Nederland zo’n 140.000 vennootschappen waarin pensioen in eigen beheer w…

Meer Weten

Pensioenopbouw van DGA in eigen beheer gaat op de schop

23 juli 2015

Als directeur grootaandeelhouder (DGA) heeft u thans de mogelijkheid om in uw B.V. (in eigen beheer) een pensioenvoorziening op te bouwen. De B.V. mag daartoe jaarlijks bedragen toevoegen aan de pensioenvoorziening, en deze toevoegingen in aftrek brengen op haar resultaat.De huidige vorm van het pen…

Meer Weten

Nieuwe pensioenplannen kabinet

08 juli 2015

Het kabinet presenteerde op maandag 6 juli 2015 op hoofdlijnen een pensioenstelsel dat aansluit op de veranderende maatschappij en klaar is voor de 21ste eeuw. Een toereikend pensioen voor alle werkenden, dus ook zelfstandigen, meer inzicht, maatwerk en keuze en een nieuw systeem van pensioenopbouw.…

Meer Weten

Het verdelen van pensioen in eigen beheer

07 juli 2015

Ik ben ondernemer met een bv. Als directeur-grootaandeelhouder heb ik pensioen in eigen beheer opgebouwd. Ik lig in scheiding en mijn echtgenoot eist afstorting van de helft van mijn ouderdomspensioen en haar nabestaandenpensioen. Dat geld heeft de bv niet. Wat kan ik doen?Het uitgangspunt is dat uw…

Meer Weten

Alternatief voor het pensioen in eigen beheer

03 juli 2015

Wat te doen met het pensioen in eigen beheer, gezien alle problemen met deze vorm van pensioenopbouw voor de dga? Die vraag hing al enige tijd in de lucht, maar eindelijk is er nu een eerste concrete stap gezet. Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft namelijk twee mogelijke oplossingsrichtinge…

Meer Weten

​Waardeoverdracht pensioen: zesmaandstermijn vervallen

02 juli 2015

Op 1 januari 2015 is de Pensioenwet aangepast waardoor de termijn van waardeoverdracht voor pensioen is vervallen.Termijn waardeoverdrachtBij verandering van baan had een werknemer tot 2015 zes maanden de tijd om een verzoek tot waardeoverdracht in te dienen bij de pensioenuitvoerder van zijn nieuwe…

Meer Weten

​Leidt het nieuwe ontslagrecht tot meer pensioenclaims?

19 juni 2015

Per 1 juli 2015 zal de volgens de kantonrechtersformule berekende ontslagvergoeding plaats gaan maken voor de zogenaamde transitievergoeding, een onderdeel van het nieuwe ontslagrecht. De transitievergoeding is doorgaans veel lager dan de ontslagvergoeding welke volgens de kantonrechtersformule werd…

Meer Weten

Wanneer val ik onder een bedrijfstakpensioenfonds?

01 mei 2015

In Nederland bestaan op grond van de wet 75 verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen (BPF). Aangezien het BPF onder omstandigheden ook pensioen moet uitkeren aan pensioengerechtigden die ten onrechte nooit zijn aangemeld en waarvoor nooit premies zijn betaald, voeren ze momenteel een actief bel…

Meer Weten

Pensioenschade ontstaan door ontslag

23 december 2014

Wanneer een ontslag via het UWV heeft plaatsgevonden, kan een werknemer besluiten om de kantonrechter te vragen een ontslagvergoeding vast te stellen. De werknemer kan zich op het standpunt stellen dat het ontslag dat hij heeft gekregen “kennelijk onredelijk” is. Steeds vaker wordt in een pr…

Meer Weten

Waardeoverdracht bij wisseling van werkgever

13 november 2014

Ga je van baan wisselen? Dan kun je het opgebouwde pensioen bij je vorige werkgevers overdragen naar de pensioenuitvoerder van je nieuwe werkgever. Dit heet waardeoverdracht. Het verzoek tot waardeoverdracht moet je, binnen 6 maanden nadat je bij je nieuwe werkgever pensioen bent gaan opbouwen, indi…

Meer Weten

Teken het pensioenvoorstel van uw verzekeraar nog niet

23 oktober 2014

Vanaf 2015 wijzigt de wetgeving voor pensioenregelingen opnieuw. Dat betekent dat minder pensioen kan worden opgebouwd en dat de kosten van de pensioenregeling zullen dalen. Inmiddels komen de verzekeraars met voorstellen naar hun klanten. Als u een pensioenregeling voor uw personeel bij een verzeke…

Meer Weten