Belastingheffing in Nederland over Nederlandse pensioenen betaald aan Belgische rijksinwoners

Wie in België woont en pensioen uit Nederland ontvangt, kan daarover in Nederland belasting verschuldigd zijn. Het pensioen is volgens het belastingverdrag tussen Nederland en België in principe in België belast. Gaat het echter om een pensioen van meer dan EUR 25.000 per jaar, dan mag Nederland daarover ook belasting heffen als de uitkeringen in België niet tegen het normale (progressieve) personenbelastingtarief in de heffing zijn betrokken.

Recent is hierover overleg geweest tussen de Nederlandse en Belgische overheid. Naar aanleiding hiervan is de Nederlandse Belastingdienst onlangs gestart met een landelijk gecoördineerde actie inzake pensioenbetalingen vanuit Nederland aan Belgische rijksinwoners. De actie is specifiek gericht op situaties waarbij inwoners van België een pensioen uit Nederland ontvangen dat meer bedraagt dan EUR 25.000 op jaarbasis.

Vooruitlopend op de uitkomsten van het overleg tussen Nederland en België in maart van dit jaar, werden door de Nederlandse Belastingdienst al bestaande vrijstellingen voor inhouding van loonheffing ingetrokken waardoor uitkeringsinstanties (zowel professionele pensioenverzekeraars als vennootschappen en stichtingen waarbij een pensioen in eigen beheer van een DGA is ondergebracht) tot nader order verplicht zijn om op de pensioenuitkeringen die zij doen, Nederlandse loonheffingen in te houden. Dit kan tot gevolg hebben dat een vennootschap of stichting die een pensioen in eigen beheer van een DGA uitvoert, zich op korte termijn nog zal moeten registreren voor de Nederlandse loonheffing en maandelijks aangiften loonheffing dient te doen in Nederland.

Naar aanleiding van het genoemde overleg in maart 2018 tussen de Nederlandse en Belgische overheid, is afgesproken dat de Belgische Belastingdienst de Nederlandse Belastingdienst gegevens zal verstrekken omtrent de wijze waarop de vanuit Nederland ontvangen pensioenen in het jaar 2016 in België zijn belast.

Indien de ontvangen gegevens hiertoe geen aanleiding geven (met andere woorden het pensioen in kwestie wordt normaal tegen progressief tarief in België belast), zullen de ingetrokken verklaringen vrijstelling van inhouding van loonheffing opnieuw afgegeven worden en is geen verdere actie noodzakelijk.    

Indien de van de Belgische Belastingdienst ontvangen informatie de Nederlandse Belastingdienst echter wel aanleiding geeft tot het stellen van nadere vragen, zal deze daarover contact opnemen met de betreffende pensioengerechtigde. Op basis van de door deze verstrekte gegevens zal vervolgens een afweging worden gemaakt of naast het jaar 2016 en daarna ook naar het verleden zal worden gekeken. Mocht de van de pensioengerechtigde ontvangen toelichting hier aanleiding toe geven dat zal alsnog een Nederlandse aanslag inkomstenbelasting (inclusief belasting en belastingrente) en mogelijk een boete worden opgelegd.

Indien u als inwoner van België een Nederlands pensioen ontvangt dat meer bedraagt dan EUR 25.000 op jaarbasis en dit pensioen is in het verleden niet progressief belast geweest in België, dan adviseren wij u met voorrang contact op te nemen met uw contactpersoon bij Wesselman of met Johan Koolen.


Wilt u meer weten?

Johan Koolen

Johan Koolen vertelt u graag meer.

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.